Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2022.12.12 17:24

Lietuvos Respublika ir Švedijos Karalystė yra prisijungusios prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, todėl pažymą Apostille patvirtintiems Švedijos institucijų išduotiems dokumentams nereikalingas papildomas legalizavimas. Pažyma Apostille Švedijoje išduotus dokumentus tvirtina notarai.

Valstybių, kurios nėra prisijungusios prie minėtos Hagos konvencijos, institucijų išduoti dokumentai gali būti legalizuojami Lietuvos Respublikos ambasadoje Stokholme, jei jie bus pateikiami Lietuvos Respublikoje. Dokumentai legalizuojami po to, kai juos legalizavo atitinkamos valstybės diplomatinė atstovybė Švedijoje. 

Konsulinis dokumentų legalizavimas yra konsulinės įstaigos pareigūno atliekamas dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, kuris reikalingas tam, kad vienos valstybės dokumentus ir aktus galėtų svarstyti kitos valstybės institucijos, šie dokumentai įvykdytų ar sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje, jeigu tarptautinės sutartys ir susitarimai nenumato kitaip.

Legalizuojami šie dokumentai:

  • civilinės būklės aktų (gimimo, tėvystės nustatymo, įvaikinimo, santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės pakeitimo, mirties) liudijimai;
  • įmonių dokumentai (įmonės steigimo aktas arba steigimo sutartis, įmonės registravimo pažymėjimas, įmonės įstatai, jų papildymai bei pakeitimai ir kt.);
  • mokymosi, studijų dokumentai (atestatai, diplomai ir kt.);
  • įvairių organizacijų, įmonių ir įstaigų išduotos pažymos, liudijimai, sertifikatai (kvalifikacijos, veterinarinės pažymos, pažymos dėl kalinimo, turėto ir turimo turto, darbo, dėl gyvenamosios vietos, giminystės liudijimai, produkcijos kilmės sertifikatai ir t.t.).

Gali būti legalizuojami ir kiti dokumentai, jei tai neprieštarauja teisės aktams. Dokumentai nelegalizuojami, jei jų turinys prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei tarptautinėms sutartims, kurias yra pasirašiusi Lietuvos Respublika. Pateikiami legalizavimui dokumentai turi būti pasirašyti kompetentingo pareigūno ir patvirtinti dokumentą išdavusios valstybės institucijos antspaudu. Legalizuojamų dokumentų kopijų (nuorašų) tikrumas turi būti patvirtintas notariškai. Dokumentą pasirašiusio asmens vardas ir pavardė turi būti išskaitomi, spaudai - aiškūs. Dokumentai pagal galimybę turėtų būti išversti į kalbą tos valstybės, kurioje jie bus pateikiami arba anglų kalbą. Dokumentai yra legalizuojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Legalizavimas gali būti atidėtas esant būtinumui įsitikinti dokumente esančio parašo ar antspaudo tikrumu.

Už dokumentų legalizavimą ar tvirtinimą pažyma Apostille imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

Dokumentai priimami tik iš anksto internetu užsiregistravus priėmimui.

Kur kreiptis dėl Lietuvoje išduotų dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille

Lietuvoje išduotus dokumentus pažyma Apostille tvirtina Lietuvos Respublikos notarai.

Tokie dokumentai yra:

  • išduodami valstybės jurisdikcijai priklausančių valstybinių institucijų arba valstybės pareigūnų, įskaitant ir tuos, kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba teismo vykdytojas;
  • administraciniai dokumentai;
  • notariniai aktai;
  • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai: dokumentų registracijos arba jų buvimo tam tikrą dieną patvirtinimai; parašų oficialūs ir notariniai paliudijimai.

Pažyma Apostille netvirtinami diplomatinių ir konsulinių pareigūnų išduoti dokumentai bei administraciniai dokumentai, tiesiogiai susiję su prekybos arba muitinės operacijomis.

Norėdami Lietuvoje išduotus dokumentus patvirtinti pažyma Apostille, galite:

  • kreiptis į bet kurį Lietuvos notarą asmeniškai;
  • kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Švedijoje su prašymu tarpininkauti persiunčiant dokumentus į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

Dokumentai ambasadoje priimami tik iš anksto internetu užsiregistravus priėmimui.

SVARBU:

Pažyma Apostille dokumentai tvirtinami Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente tik tuomet, kai dėl jų patvirtinimo kreipiamasi per ambasadą.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha