Artimiausi renginiai

Europos Sąjungos TAIEX programa

Sukurta 2014.03.03 / Atnaujinta 2022.01.12 16:24

Kas yra Europos Sąjungos TAIEX programa?

TAIEX programa pradėta įgyvendinti 1996 m. Iš pradžių ji buvo taikoma Vidurio ir Rytų Europos šalyse, siekiančiose įstoti į ES. 2000-aisiais TAIEX išsiplėtė į Kiprą ir Maltą, po to į Turkiją ir Vakarų Balkanus. 

Šiuo metu TAIEX programa gali naudotis visos šalys, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika Rytų ir Pietų kaimynystėje, šalys ir teritorijos, kur naudojamas Partnerystės instrumentas, taip pat ES valstybės narės (peer-to-peer mainai sanglaudos politikos, struktūrinių reformų ir aplinkos apsaugos srityse).

Per 25 metus TAIEX veiklos metus paremta daugiau nei 90 šalių partnerių, sutelkta daugiau nei 40 tūkst. ekspertų, surengta daugiau nei 26 tūkst. renginių.

Pagrindinis TAIEX programos tikslas –  šalies paramos gavėjos prašymu suteikti greitą trumpalaikę pagalbą šalies institucijoms.

TAIEX programa padeda:

- stiprinti viešojo administravimo sektorių;
- įgyvendinti ES teisės reikalavimus;
- užmegzti kontaktus ir skatinti ryšius su atitinkamomis ES šalių narių institucijomis;
- numatyti tolimesnio bendradarbiavimo per ES Dvynių programą galimybes.

TAIEX parama gali būti suteikiama vykdant ekspertų misijas šalyse paramos gavėjose, ES valstybėms narėms organizuojant seminarus, darbinius susitikimus ir/ar mokomuosius vizitus.

TAIEX programa įgyvendinama:

- Turkijoje, Šiaurės Makedonijoje, Juodkalnijoje, Serbijoje, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove, Šiaurės Kipre;
- Alžyre, Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Egipte, Sakartvele, Izraelyje, Jordanijoje, Libane, Libijoje, Moldovoje, Maroke, Palestinoje, Sirijoje, Tunise ir Ukrainoje;
- ES šalys narės bendradarbiaujančios regioninės ir miestų politikos, mobilumo ir transporto srityse;
- šalyse, kuriose taikomas Partnerystės instrumentas;
- šalys partnerės ir teritorijos, už kurias atsakingas Tarptautinių partnerysčių generalinis direktoratas.  

TAIEX paramos būdai:

Ekspertų misijos šalyse paramos gavėjose
Vieno-dviejų ES ekspertų konsultacijos šalies paramos gavėjos institucijoje ES teisės perkėlimo, procedūrų ar praktiniais klausimais.
Trukmė iki 5 darbo dienų.

Seminarai ir darbiniai susitikimai šalyse-paramos gavėjose
Vienos ar kelių ES šalių ekspertų vedami renginiai tam tikro sektoriaus ES teisės klausimais.
Trukmė iki 2 darbo dienų.

Mokomieji vizitai ES valstybėse narėse
Šalies paramos gavėjos delegacijos iki 3 asmenų vizitai ES šalių institucijose siekiant susipažinti su praktiniais ES teisės įgyvendinimo aspektais.
Trukmė iki 5 darbo dienų.

TAIEX įvertinimo misijos
ES valstybių narių ekspertai įvertina ir informuoja suinteresuotų šalių atstovus apie jų pasiekimus ES Acquis srityje ir pateikia savo išvadas bei rekomendacijas.


Kas gali įgyvendinti ES TAIEX programos projektus?

- valstybės tarnautojai, dirbantys viešojo administravimo institucijose;
- teismų ir teisėsaugos institucijos;
- parlamentai ir parlamentuose bei įstatymų leidybos tarybose dirbantys valstybės tarnautojai;
- socialiniai partneriai, profesinės sąjungos ir darbdavių asociacijos.

Tiesioginė TAIEX parama neteikiama pilietinei visuomenei, privatiems piliečiams ir individualioms įmonėms.


TAIEX paramos veiklos sritys:

- Žemės ūkis ir maisto saugumas;
- Laisvas judėjimas, saugumas ir teisėsauga;
- Aplinkosauga, energetika, transportas ir telekomunikacijos;
- Vidaus rinka;
- Parama turkų Kipro bendruomenei;
- TAIEX-REGIO Peer 2 Peer;
- TAIEX-TSI Peer 2 Peer
- TAIEX-EIR Peer 2 Peer
- TAIEX-PI (Partnerystės instrumentas)
- TAIEX-INTPA

Daugiau informacijos apie TAIEX programą čia.


Ekspertai

Valstybės tarnautojai, dirbantys valstybės ar pusiau valstybinėje institucijoje,  gali registruotis TAIEX ekspertų duomenų bazėje.

TAIEX duomenų bazėje registruoti ekspertai gali būti kviečiami į seminarus, konferencijas, vizitus arba gali organizuoti mokomuosius vizitus, atitinkančius jų profilį. Dažniausiai užduodami klausimai. 

Informacija apie registruotų ekspertų duomenų saugojimą.


Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose reglamentavimas

2016 m. lapkričio 3 d. patvirtinta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo nauja redakcija, kurios 12 straipsnis apibrėžia valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų dalyvavimo vystomojo bendradarbiavimo projektuose darbo užmokesčio mokėjimą ir grąžinimą į pareigas.

2016 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 937 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 961 redakcija) buvo patvirtintas Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinis veiklos planas, kurio paskirtis – nustatyti 2019–2021 metų Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis ir jų įgyvendinimo priemones. Nutarimo 14 straipsnis numato tolimesnį Lietuvos valstybės ir savivaldybės institucijų dalyvavimo ES Dvynių programoje skatinimą.

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų dalyvavimo tarptautiniuose projektuose sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.


Lietuva ES TAIEX programoje

Europos Komisijos statistika apie Lietuvos dalyvavimą TAIEX programoje:

2020 m. liepos – 2021 m. birželio mėn 2018 m. pirma pusė 2016 m. pirma pusė 2014 m. pirma pusė
2019 m. antra pusė 2017 m. antra pusė 2015 m. antra pusė 2013 m. antra pusė
2019 m. pirma pusė 2017 m. pirma pusė 2015 m. pirma pusė 2013 m. pirma pusė
2018 m. antra pusė 2016 m. antra pusė 2014 m. antra pusė  


Renginiai Lietuvoje:

2016 m. balandžio 12 d. Lietuvos patirtis pristatyta Europos Komisijos TAIEX instrumento 20-mečiui skirtoje konferencijoje
 


Lietuvos dalyvavimo ES TAIEX programoje nauda?

Paramos teikimas ir dalinimasis patirtimi su kitomis šalimis pagal TAIEX programą yra naudinga tiek institucijoms ir jų tarnautojams, tiek ekspertų atstovaujamai šaliai:

- paramos teikimas užsienio valstybėse padeda įgyvendinti strateginius užsienio politikos tikslus, kurie susiję su geros partnerystės ir kaimynystės santykiais, Lietuvos, kaip „regiono centro“, idėja;
- paramos teikimas užsienio valstybėse yra susijęs su Lietuvos įsipareigojimais, įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo politiką;
- dalyvavimas TAIEX programoje prisideda prie demokratijos ir teisės viršenybės įtvirtinimo, ūkio plėtros ir valdymo tobulinimo šalyse paramos gavėjose;
- dalyvaujant TAIEX programoje, gerinamas Lietuvos valstybės ir jos institucijų įvaizdis užsienio valstybėse. Tai gali būti naudinga ir politine (pavyzdžiui, siekiant palankių sprendimų tarptautinėse organizacijose), ir ekonomine prasme;
- dalyvavimas programoje teikia finansinę ir nefinansinę naudą dalyvaujančioms institucijoms ir jų tarnautojams, sukuria ilgalaikius institucinius ryšius, taip pat yra stiprus finansinės motyvacijos šaltinis valstybės tarnautojams;
- žinios ir įgūdžiai, atsirandantys dalyvaujant programos renginiuose, padeda Lietuvos valstybės tarnautojams efektyviau vykdyti tiesiogines pareigas, tobulinti viešąjį administravimą, siekti geresnių viešosios politikos rezultatų. Tai yra naudinga visai valstybės tarnybai;
- bendradarbiavimas su užsienio partneriais leidžia formuoti koalicijas, priimant sprendimus ES institucijose ar kitose tarptautinėse organizacijose, taip pat sudaro prielaidas bendriems ateities projektams.


TAIEX programos ataskaitos

TAIEX ir Dvynių projektų ataskaitos:

2020 m. 2019 m. 2018 m.
     

TAIEX-REGIO Peer 2 Peer

Programa sukurta trumpalaikiams ES šalių narių mainams, kuriais siekiama dalintis patirtimi ir gerinti šalių administravimo gebėjimus. Programos renginiai skirti dalintis patirtimi įgyta administruojant Europos regioninio vystymosi fondo ir Sanglaudos fondo projektus.

Peer 2 Peer yra TAIEX programos dalis, skirta tik ES šalims narėms, įgyvendinama per trumpalaikes ekspertų misijas, mokomuosius vizitus arba seminarus.

Peer 2 Peer labai paprasta ir lanksti priemonė, kurios paraiškos formą galima užpildyti internetu pateikiant šią informaciją:
- pageidaujamos programos būdas (ekspertų misija, mokomasis vizitas, seminaras);
- trumpas reikalingos pagalbos aprašymas ir dominančios temos;
- kontaktinio asmens informacija ir trumpa informacija apie planuojamus dalyvius;
- pageidaujama mainų data ir trukmė.

Daugiau informacijos galite rasti čia:
- bendroji informacija;
- paraiškos forma;
- ES lankstinukas apie programą.