Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.06.09 / Atnaujinta 2020.06.05 14:00

SVARBI ŽINIA:

  • Nuolat gyvenantys užsienyje piliečiai, neturintys galiojančių pasų ar ATK, kuriems Asmens grįžimo pažymėjimas reikalingas jų planuojamai kelionei į Lietuvą, privalo registruotis į priėmimą iš anksto. Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo skubaus išdavimo be išankstinės registracijos bus priimami Lietuvoje nuolat gyvenantys ir užsienyje laikinai esantys asmens tapatybės dokumentus praradę piliečiai, artimiausiu metu grįžtantys į Lietuvą (pvz., apvogti turistai).

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau AGP) išduodamas:

  • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • buvimo valstybėje gimusiems vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Prašant išduoti AGP, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis, didžiosiomis raidėmis užpildytas nustatytos formos prašymas (pildomas ambasadoje);
  • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios Pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai, pavardė ir gimimo data;
  • Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas arba užsienio valstybės institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas. Jei vaikas gimė Švedijoje - Švedijos mokesčių inspekcijos (Skatteverket) išduotas, darbuotojo parašu bei įstaigos antspaudu patvirtintas išrašas iš gyventojų registro, kuriame turi būti nurodyti pilni vaiko ir jo tėvų duomenys. (šved. Personbevis). Šis išrašas turi būti išverstas į lietuvių kalbą arba prie jo pridėta ES daugiakalbė standartinė dokumento forma* tam, kad Lietuvoje būtų galima kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje. 

Už AGP išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į ambasadą. Kūdikiai (iki 1 m. amžiaus) atvykti neprivalo. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Sutikrinus duomenis ir nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, sprendimas dėl AGP išdavimo priimamas ir AGP išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Jei dokumentai pateikiami ambasadoje asmeniškai, iš anksto užsiregistravus ambasados puslapyje konsulinei paslaugai gauti, AGP paprastai išduodamas tą pačią dieną. Pareiškėjui pageidaujant, dokumentus AGP gauti galima pateikti iš anksto, bet ne anksčiau kaip 3 mėnesius iki planuojamos kelionės, o išrašytas AGP gali būti siunčiamas registruotu paštu (pareiškėjas pateikia voką su atgaliniu adresu bei 92 SEK vertės pašo ženklais, skirtais apmokėti siuntimo registruotu paštu išlaidas).

 

* Nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Remiantis šiuo reglamentu Europos Sąjungoje tam tikriems viešiesiems dokumentams (pvz., gimimo,  santuokos, santuokos nutraukimo įrašams) ir jų patvirtintoms kopijoms netaikomas reikalavimas tvirtinti juos Apostille ar legalizuoti.

Reglamentu yra nustatomos ir daugiakalbės standartinės dokumentų formos, kurios bus skirtos naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų viešųjų dokumentų, prie kurių jos pridedamos.

Daugiau informacijos apie reglamentą ir daugiakalbes standartines formas galima rasti Europos e. teisingumo portale https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents

 

Naujienlaiškio prenumerata