linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2017.11.22 10:57

Kviečiame ieškoti informacijos apie Lietuvoje ir kitose ES šalyse įgyvendinamas tarptautines sankcijas naujame interaktyviame ES sankcijų žemėlapyje. Informaciją galima rasti pasirenkant norimą valstybę žemėlapyje arba po žemėlapiu pateiktame sąraše. Čia taip pat pateikiamos nuorodos į visus ES teisės aktus sankcijų srityje visomis oficialiomis ES kalbomis.

 

Žemėlapyje neišskirta Kinija, nes jai taikomas ginklų embargas priimtas politine Europos Vadovų Tarybos deklaracija. Atkreiptinas demėsys, kad Lietuva ir kitos ESBO šalys taiko ginklų embargą Armėnijai ir Azerbaidžanui Kalnų Karabacho konflikte dalyvaujančioms pajėgoms. Užsienio reikalų ministerija nėra pradinis informacijos šaltinis, todėl neprisiima atsakomybės už skelbiamos informacijos turinį. Teisinę galią turi atskiri teisės aktai, skelbiami Oficialiajame žurnale (žr. Dažniausiai užduodamų klausimų skiltį).


 

Bendra informacija apie tarptautines sankcijas


Tarptautinės sankcijos – tai nekarinio poveikio priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms. Tarptautinių sankcijų – teisėto tarptautinės politikos instrumento galimybė – įtvirtinta Jungtinių Tautų Chartijoje. Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių organizacijų nustatytos sankcijos taikomos valstybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitiems subjektams, kurie savo veiksmais, sprendimais ar vykdoma politika pažeidinėja žmogaus teises, prisideda prie etninių, teritorinių ir religinių konfliktų, remia terorizmą ar kokiu nors kitu būdu laužo svarbiausias tarptautinės bendruomenės pripažįstamas normas bei principus.

Sankcijų, dar vadinamų ribojamosiomis priemonėmis, tikslas – pakeisti atitinkamos šalies (ar jos dalies) vyriausybės, subjektų ar asmenų vykdomą politiką ar sustabdyti konkrečius veiksmus. Tarptautinių sankcijų taikymas grindžiamas ne ekonominiais interesais, bet tarptautinės teisės, demokratijos bei pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principais. Sankcijos gali apimti visišką arba dalinį ekonominių santykių nutraukimą, ryšių priemonių ir diplomatinių santykių apribojimą bei kitokio pobūdžio priemones. Sankcijų taikymas privalo būti pagrįstas proporcingumo principu ir būti tiesiogiai nukreiptas į subjektus, atsakingus už vykdomą politiką ar konkrečius veiksmus, į kuriuos atsakydama tarptautinė bendrija buvo priversta panaudoti sankcijų instrumentą.

Tarptautinės sankcijos – vienas instrumentų, kuriuo tarptautinė bendruomenė ar atskiros valstybės, siekdamos tarptautinio ir regioninio saugumo stiprinimo, įgyvendina strateginių prekių kontrolę ir vykdo kovą prieš tarptautinį terorizmą.

Būtina pabrėžti, kad Lietuvoje strateginių prekių (karinės ir dvejopo panaudojimo įrangos) kontrolė įgyvendindama atsižvelgiama ne tik į tarptautines sankcijas. Lietuvos valstybės įstatymuose įtvirtinta nuostata, jog strateginių prekių kontrolė grindžiama nacionalinio saugumo interesais ir užsienio politikos tikslais, o taip pat privalo atsižvelgti į Europos Sąjungos bendrosios užsienio ir saugumo politikos rėmuose sutartus ginklų eksporto kriterijus bei tarptautinių neplatinimų režimų ir kitų eksporto kontrolės mechanizmų reikalavimus.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM), įgyvendindama Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą, koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais. URM taip pat teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Jungtinėms Tautoms, kitoms tarptautinėms organizacijoms ar Europos Sąjungos institucijoms, kurių nustatytos tarptautinės sankcijos yra įgyvendinamos.

Tarptautinės sankcijos nustatomos tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos reglamentais bei LR Vyriausybės nutarimais, kurie įgyvendina kitus ES teisės aktus, Jungtinių Tautų rezoliucijas bei Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos sprendimus.

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetų tinklapis
Europos Sąjungos Europos išorės veiksmų tarnybos tinklapio sankcijų skiltis

Sankcijos, susijusios su terorizmu
Lietuvoje taikomos ribojamosios priemonės, susijusios su terorizmu

Lietuvoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, susijusios su terorizmu, nustatytos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis (jos įgyvendinamos ir ES teisės aktais) ir savarankiškomis ES ribojamosiomis priemonėmis. Šios priemonės įgyvendinamos pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą.

Lietuva netaiko autonominių (t.y. savo pačios iniciatyva priimtų) sankcijų, susijusių su terorizmu: nėra priimta jokio nacionalinio teroristų ar su jais siejamų asmenų sąrašų.

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos ribojamosios priemonės

Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje įsteigti du komitetai, kurie sprendžia tarptautinių sankcijų, nustatytų teroristinėms organizacijoms ir su jomis siejamais asmenims, klausimus:

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įkurtas pagal rezoliucijas 1267 (1999) bei 1989 (2011), koordinuoja su „Al-Qaida“ susijusių asmenų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą. Informacija apie sankcijų komiteto veiklą, susijusius teisės aktus, taikomas sankcijas ir išimtis bei kita susijusi informacija pateikiama Sankcijų komiteto tinklapyje

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įkurtas pagal rezoliuciją 1988 (2011), nuolat atnaujina Talibanui priklausančių bei su juo susijusių asmenų sąrašus. Šiems asmenims taikomos tarptautinės sankcijos, kurias sudaro kelionių apribojimai, lėšų užšaldymas, ginklų embargas. Informacija apie sankcijų komiteto veiklą, susijusius teisės aktus, taikomas sankcijas ir išimtis bei kita susijusi informacija pateikiama Sankcijų komiteto tinklapyje

ES ribojamosios priemonės

ES taiko priemones, nukreiptas prieš asmenis ir jų grupes, kurie įvardyti taip vadinamame „ES terorizmo sąraše“ (angl. EU terrorism list), kuris remiasi ES bendrąja pozicija 2001/931/BUSP (taip pat reglamentu (EB) Nr. 2580/2001) ir juos keičiančiuose bei įgyvendinančiuose teisės aktuose. Į šį sąrašą įtraukiami su terorizmo veikla susiję asmenys bei organizacijos, kuriems taikomos ES sankcijos.

ES Taryba parengė informacijos suvestinę dėl „Asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos specialios priemonės kovojant su terorizmu, ES sąrašo“.  Darbo grupės „CP931“, kuri svarsto asmenų įtraukimo ir išbraukimo į/iš sąrašus subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, pasiūlymus, mandatas ir darbo metodai įtvirtinti Tarybos dokumente 10826/1/07 REV 1.

Galiojančių ES ribojamųjų priemonių (sankcijų) sąrašas anglų kalba (atkreiptinas dėmesys į sąrašo atnaujinimo datą) pateikiamas ES EIVT tinklapyje (3 puslapyje pasirinkite nuorodą Terrorist Groups (Foreign Terrorist Organisations)). Atkreiptinas dėmesys, kad tik ES teisės aktai, publikuoti oficialiajame žurnale yra oficialūs ir teisiškai įpareigojantys.

Asmenų prašymų dėl išbraukimo iš sankcijų sąrašų nagrinėjimas

Jungtinių Tautų procedūros:

Asmenys, kuriems taikomos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nustatytos sankcijos, turi teisę kreiptis dėl išbraukimo iš asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašų:

„Al-Qaida“ sankcijų sąrašuose esantys asmenys ir subjektai tokius prašymus gali pateikti JT Saugumo Tarybos komiteto 1267 kontrolieriaus tarnybai

Talibano sankcijų sąrašuose nurodyti asmenys ir subjektai gali kreiptis į kontaktinį asmenį, paskirtą nagrinėti išbraukimų iš sąrašų klausimus (angl. Focal Point for De-listing)

ES procedūros:

Kai priimamas sprendimas dėl ribojamųjų priemonių konkrečiam asmeniui taikymo, jis gauna informacinį laišką arba jam skirtas pranešimas skelbiamas oficialiojo ES žurnalo C serijoje . Informacinis laiškas ir pranešimas pateikia specifinę informaciją apie veiksmus, kurių asmuo gali imtis, kvestionuodamas priimtą sprendimą. Oficialaus žurnalo prieiga galima naudojantis šiuo adresu: eur-lex.europa.eu/JOIndex.do  arba eur-lex.europa.eu/

Asmenys, kuriems taikomos ribojamosios priemonės pagal Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP (atitinkamai – pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001), gali:

Kreiptis į Europos Sąjungos Tarybą su prašymu persvarstyti jų atvejį, remiantis prašymą pagrindžiančiais dokumentais, šiuo adresu:
Council of the European Union
General Secretariat
DG C 1C
rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

el. p. [email protected]

apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos pirmosios instancijos teismui – Europos bendrajam teismui;
prašyti išimčių humanitariniais tikslais, kad būtų patenkinti pagrindiniai poreikiai.
pagal nacionalines procedūras apskųsti nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimą  (pavyzdžiui, kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą dėl išimčių nesuteikimo ir pan.).

Dėl išimčių pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001 taikymo, skaitykite skiltyje Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo išimtys

Naudingos nuorodos:
JT Saugumo Tarybos sankcijų komitetai
ES Europos išorės veiksmų tarnybos tinklapio sankcijų skiltis
Asmenų, kuriems taikomos finansinės ribojamosios priemonės, konsoliduotas ES sąrašas
Galiojančių ES ribojamųjų priemonių (sankcijų) sąrašas anglų kalba (atkreiptinas dėmesys į sąrašo atnaujinimo datą) (3 puslapyje pasirinkite nuorodą Terrorist Groups (Foreign Terrorist Organisations))
Europos Sąjungos informacijos suvestinė „Asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos specialios priemonės kovojant su terorizmu, ES sąrašas
2008 m. balandžio 24 d. Tarybos dokumentas Nr. 8666/1/08: Ribojančios priemonės (sankcijos) – Atnaujinta ES geriausia ribojančių priemonių veiksmingo įgyvendinimo praktika (anglų k.).
Komisijos gairės dėl tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 833/2014 nuostatų įgyvendinimo (pateikiama nuoroda į tekstą lietuvių kalba).
2009 m. gruodžio 15 d. Tarybos dokumentas 17464/09: Ribojančių priemonių (sankcijų) pagal ES bendrąją užsienio ir saugumo politiką įgyvendinimo ir įvertinimo gairės
2013 m. balandžio 30 d. Gairės buvo papildytos naujais elementais. Pateiktos draudimo tiesiogiai ar netiesiogiai padaryti prieinamas lėšas ar ekonominius išteklius sankcionuotiems asmenims per tiesiogiai nesankcionuotus asmenis ar subjektus, kurie jiems priklauso ar yra jų kontroliuojami, apibrėžtys (angl. owned and controlled)
Tarptautinės finansinės veiklos darbo grupės (angl. International Financial Action Task Force, FATF)
FATF rekomendacijos dėl kovos su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir neplatinimu
Pinigų plovimo prevencijos priemonių įvertinimo ekspertų komitetas (MONEYVAL)
Jungtinių Amerikos Valstijų iždo departamentas

 • Tarptautinių sankcijų rūšys ir atsakingos institucijos
  2004 m. balandžio 22 d. Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme numatytos tokios tarptautinių sankcijų rūšys.

  Ekonominės sankcijos – civilinės, dvigubos paskirties prekių, karinės įrangos, paslaugų ir technologijų importo, eksporto, reeksporto ir tranzito, įskaitant tarpininkavimą, apribojimai; prekybos su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai; Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų ekonominės veiklos valstybėje ar teritorijoje, dėl kurios įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai; subjektų, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, ekonominės veiklos Lietuvos Respublikos teritorijoje apribojimai.

  Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos ir Lietuvos bankas.

  Ekonominės sankcijos LR įgyvendinamos vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos reglamentais arba nacionaliniais teisės aktais. Reikia atkreipti dėmesį, kad prašymai gauti karinės įrangos ar dvejopo panaudojimo prekių eksporto, importo, tranzito ar tarpininkavimo licencijas taip pat vertinami pagal Europos Sąjungos Elgesio kodekso dėl ginklų eksporto kriterijus, tarptautinių neplatinimų režimų ir kitų eksporto kontrolės mechanizmų reikalavimus (plačiau apie eksporto kontrolę).

  Europos Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomi importo, eksporto, reeksporto, tranzito ar prekybos apribojimai, sąrašas pateikiamas Europos Komisijos tinklapyje: http://eeas.europa.eu

  Karinės įrangos importo, eksporto, reeksporto ir tranzito, įskaitant tarpininkavimą, apribojimai (ginklų embargai) įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 237 „Dėl valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos arba rengiami sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo ir Valstybių, iš kurių draudžiama pirkti ir importuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos arba rengiami sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo patvirtinimo“.

  Finansinės sankcijos – subjektų, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, teisių valdyti, naudoti ir disponuoti pinigais, vertybiniais popieriais, daiktais, kitu turtu ir turtinėmis teisėmis apribojimai; mokėjimų apribojimai subjektams, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos; kiti finansinės veiklos apribojimai.

  Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Lietuvos bankas.

  Finansinės sankcijos, įskaitant sankcijas teroristinėms organizacijoms, LR įgyvendinamos vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos reglamentais arba nacionaliniais teisės aktais.

  Europos išorės veiksmų tarnybos tinklapyje rasite konsoliduotą sąrašą asmenų, jų grupių ir įmonių, kuriems taikomos ES finansinės ribojamosios priemonės: http://eeas.europa.eu

  Fizinių ir juridinių asmenų, kuriems finansinės sankcijos taikomos pagal Europos Sąjungos teisės aktus, sąrašas pateikiamas Europos Komisijos tinklapyje: http://ec.europa.eu

  Finansinės sankcijos su teroro aktais susijusiems Europos Sąjungos valstybių narių fiziniams ir juridiniams asmenims įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 113 „Dėl priemonių įgyvendinant Lietuvos Respublikoje tarptautines sankcijas, numatytas 2001 m. gruodžio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos bendrojoje pozicijoje 2001/930/BUSP dėl kovos su terorizmu“.

  Politinės sankcijos – oficialių vizitų apribojimai; kelionių į valstybę ar teritoriją, dėl kurios įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, ar per šią valstybę arba teritoriją apribojimai; apribojimai atvykti ar keliauti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją asmenims, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos; diplomatinių santykių apribojimai; kitos politinio ir diplomatinio poveikio priemonės.

  Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ministerijos, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.

  Asmenų, kuriems draudžiama atvykti ar keliauti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją dėl politinių sankcijų įgyvendinimo, sąrašas atnaujinamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 639 (Nr. 472, 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 61-2296 (2008-05-29).

  Susisiekimo sankcijos – transporto (geležinkelių, kelių, vandens, oro), pašto, elektroninių ryšių ir (ar) kitokių ryšių ir susisiekimo su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai.

  Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Susisiekimo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba ir Civilinės aviacijos administracija.

  Europos Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomi susisiekimo apribojimai, sąrašas pateikiamas Europos Komisijos tinklapyje: http://ec.europa.eu

  Visuomenės sankcijos – kultūrinių, mokslo, švietimo, sporto ir kitokių visuomeninių ryšių su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai.

  Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.

  Europos Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomi visuomeninio pobūdžio apribojimai, sąrašas pateikiamas Europos Komisijos tinklapyje: http://eeas.europa.eu

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo išimtys

URM yra atsakinga už nustatytų išimčių įgyvendinimą, jeigu tarptautines sankcijas nustačiusių tarptautinių organizacijų sprendimuose ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktuose, yra numatomos jų įgyvendinimo išimtys (humanitariniais, taikos palaikymo misijų aprūpinimo tikslais ar kitais ypatingais atvejais).

Subjektai, dėl kurių yra įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, arba Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys (išskyrus finansų įstaigas), siekdami pasinaudoti išimtimis, kreipiasi į tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą vykdančią instituciją. Ši institucija kreipiasi į URM dėl išimties įgyvendinimo kiekvienu konkrečiu atveju ir įgyvendina išimtį tik gavusi jos sutikimą. Finansų įstaigos dėl išimčių įgyvendinimo į URM kreipiasi tiesiogiai. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą vykdančios institucijos nurodytos Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnyje.

Kai tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros institucija yra URM, subjektai, dėl kurių yra įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, arba Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys, siekdami pasinaudoti išimtimis, kreipiasi tiesiogiai į URM.

Dažniausiai užduodami klausimai
Europos Sąjungos Komisija parengė dažniausiai užduodamų klausimų apie ES ribojamąsias priemones sąvadą

Jūsų patogumui, čia rasite Lietuvos ūkio subjektams adaptuotą sąvado versiją:

1. Kur galima rasti Tarybos priimtų sprendimų ir reglamentų dėl sankcijų oficialias redakcijas?
Europos Sąjungos oficialusis leidinys yra vienintelis oficialus teisiškai privalomas galiojančių ES teisės aktų šaltinis. Oficialiojo leidinio adresas yra http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html arba http://eur-lex.europa.eu/.
Sprendimus ir reglamentus dėl ribojamųjų priemonių lengviausia rasti Oficialiojo leidinio interneto svetainėje nurodžius teisės akto paskelbimo metus ir dokumento numerį. Su šiais duomenimis dokumentą galima nesunkiai rasti atlikus paprastą paiešką. Kita vertus, priklausomai nuo turimos informacijos, taip pat galima pasinaudoti išplėstinės paieškos galimybe.
Žinant, koks yra dominantis sankcijų režimas, bet neturint teisės akto numerio, EIVT interneto svetainėje pirmiausia reikėtų susirasti teisės aktų sąrašą (žr. 4 klausimą). Taip galima rasti teisės akto numerį ir atlikti paprastą paiešką Oficialiojo leidinio interneto svetainėje.
 
2. Kur galima rasti dominančio sprendimo ar reglamento konsoliduotą redakciją?
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pateikiamos jame paskelbtų teisės aktų konsoliduotos redakcijos. Reikia atkreipti dėmesį, kad konsoliduotos redakcijos, ne taip, kaip patys teisės aktai, nėra teisiškai privalomos ir pateikiamos tik dėl patogumo.
Su konsoliduotomis redakcijomis susipažinti galima Oficialiojo leidinio interneto svetainėje adresu http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt. (svetainėje reikia įvesti pagrindinio teisės akto, kurio nuostatos vėliau buvo keičiamos, priėmimo metus ir numerį, sistema pasiūlys ir parengtas suvestines dokumento redakcijas). Kartu su kita dokumento informacija taip pat yra galimybė gauti dokumento bibliografinę informaciją.
Prašom atkreipti dėmesį, kad konsoliduotos redakcijos ne visada atnaujinamos naujausiais teisės akto pakeitimais. Tokiu atveju, norint turėti visą informaciją apie esamą konkretaus teisės akto statusą, būtina atsižvelgti į dalinius pakeitimus, paskelbtus po to, kai buvo paskelbtas konsoliduotas aktas.

3. Kur galima rasti bendrą informaciją apie ES ribojamąsias priemones?
Bendra informacija apie ES ribojamąsias priemones pateikiama interneto svetainėje http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm. Šioje interneto svetainėje pateikta išsami informacija apie ES sankcijas: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf.

4. Kur galima rasti ES ribojamųjų priemonių sąrašą?
Galiojančių ribojamųjų priemonių sąrašą galima rasti adresu http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/2014_05_26-measures-in-force_en.pdf Jame pateikiamos galiojančios ribojamosios priemonės, suskirstytos pagal šalį. Šis sąrašas reguliariai atnaujinamas, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus.
Vis dėlto reikia atkreipti dėmesį, kad šis dokumentas pateikiamas tik dėl patogumo. Europos Sąjungos oficialusis leidinys yra vienintelis oficialus teisiškai privalomas galiojančių ES ribojamųjų priemonių šaltinis (žr. 1 klausimą). Taip pat būtina atsižvelgti į sąrašo atnaujinimo datą, kuri nurodoma pirmame atsivertusio dokumento puslapyje - po atnaujinimo datos galėjo būti priimta naujų teisės aktų. Nuo sąrašo atnaujinimo datos paskelbtus naujus teisės aktus rasite šios URM svetainės skiltyje Galiojančios tarptautinės sankcijos

5. Kur galima rasti ES ribojamųjų priemonių įgyvendinimo bendrąsias gaires?
Papildomos gairės dėl ribojamųjų priemonių įgyvendinimo pateikiamos dokumente „Ribojamųjų priemonių pagal ES bendrą užsienio ir saugumo politiką įgyvendinimo ir vertinimo gairės“ (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11205.en12.pdf) ir dokumente „Geriausia ES veiksmingo ribojamųjų priemonių įgyvendinimo praktika“ (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08666-re01.lt08.pdf).
Taip pat žr. naujus elementus, susijusius su nuosavybės ir kontrolės bei lėšų ar ekonominių išteklių teikimo sąvokomis. (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf).

6. Kur galima rasti asmenų ir subjektų, kuriems taikomos tokios finansinės ribojamosios priemonės kaip turto įšaldymas, sąrašą?
Konsoliduotą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos ES finansinės sankcijos, sąrašą parsisiųsti galima adresu http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm
Kasdieninio naudojimo vadovas pateikiamas adresu http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
Iškilus abejonėms dėl į sąrašą įtraukto asmens, reikia kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją kontaktais, pateikiamais šio tinklapio skiltyje Kontaktai; prireikus, URM kreipsis į atitinkamas ES institucijas arba tarnybas.
Reikia atkreipti dėmesį, kad įvairi kita informacija, susijusi su teisės aktais dėl sankcijų, įskaitant informaciją dėl Europos teismų sprendimų, pateikiama Oficialiojo leidinio bibliografinėse nuorodose.

7. Ar galima reguliariai gauti su ribojamosiomis priemonėmis susijusius automatinius atnaujinimus?
Norint gauti naujienas RSS kanalais galima užsiregistruoti EUR-Lex interneto svetainėje adresu http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html.

Užsiregistravus reikia:
i) paspausti piktogramą „išplėstinė paieška“ ir atlikti, pavyzdžiui, visų reglamentų, kurių pavadinime yra žodžiai „ribojamosios priemonės“, paiešką;
ii) paspausti virš paieškos rezultatų esančią piktogramą „įtraukti į mano RSS kanalus“ ir
iii) paspaudus piktogramą „išsaugoti“ sukurti kanalą. Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti personalizuotą RSS kanalą, pateikiama pagalbos puslapiuose adresu http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3.
Tačiau tokius atnaujinimus gauti e. paštu galimybės nėra.

8. Ar galima [šį gaminį] eksportuoti ir (arba) importuoti iš [šios šalies]?

- Pirmiausia reikia patikrinti, ar konkrečiai šaliai taikomos ribojamosios priemonės (žr. 4 klausimą).
- Jei taip, reikia patikrinti, ar gaminys įtrauktas į atitinkamo reglamento prieduose pateiktus draudžiamų gaminių sąrašus. Iškilus abejonėms, aiškesnę informaciją dėl to, ar tam tikras prekes leidžiama importuoti ir (arba) eksportuoti, gali pateikti Užsienio reikalų ministerija arba Ūkio ministerija (dėl dvejopo naudojimo prekių), arba atsakinga institucija gali išduoti leidimą šias prekes eksportuoti ir (arba) importuoti, jei tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.
- Norint gauti leidimą eksportuoti ir (arba) importuoti gaminį, kuriam dėl ribojamųjų priemonių reikia gauti specialų leidimą, reikia susisiekti su šalies, iš kurios vykdoma veikla, kompetentinga institucija, nurodyta atitinkamų reglamentų prieduose (žr. 9 klausimą).
- Taip pat reikia patikrinti, ar gaminys patenka į ginklų embargo taikymo sritį. Šiuo tikslu patariama patikrinti, kokios prekės yra įtrauktos į bendrąjį karinės įrangos sąrašą. Bendrasis karinės įrangos sąrašas atnaujinamas kiekvienais metais. Naujausia šio sąrašo redakcija pateikiama adresu (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:LT:PDF).
- Taip pat reikėtų patikrinti, ar gaminys yra įtrauktas į dvejopo naudojimo objektų sąrašą. Tam reikėtų susipažinti su Reglamentu (EB) Nr. 428/2009, kuriuo nustatomas dvejopo (civilinio ir karinio) naudojimo prekių eksporto režimas. Naujausia konsoliduota šio reglamento redakcija pateikiama adresu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:LT:PDF.
- Taip pat būtina įsitikinti, kad asmenys, grupės ar subjektai, su kuriais prekiaujama, nėra įtraukti į atitinkamus sąrašus, arba kad sudaromas sandoris jiems tiesiogiai ar netiesiogiai nepasitarnaus. Daugiau informacijos apie netiesioginį lėšų ar ekonominių išteklių teikimą bei apie nuosavybės bei kontrolės sąvokas pateikiama dokumente adresu http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf.
- Kadangi sankcijas taiko ne tik tarptautinės organizacijos, bet ir kai kurios atskiros valstybės nacionalinių teisės aktų pagrindu, URM pataria įvertinti, ar konkrečiam asmeniui ar įmonei nėra taikomos kitų valstybių sankcijos. Ypatingą dėmesį siūlome atkreipti į JAV taikomas nacionalines ribojamąsias priemones, tai galima įvertinti adresu http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx Nors atskirų valstybių priimti sprendimai dėl sankcijų taikymo Lietuvos ir jos nacionalinių subjektų neįpareigoja, tačiau atskirais atvejais, bendarbiaujant su sankcionuotais asmenimis ir/ar įmonėmis, Lietuvos įmonėms gali kilti neigiamų padarinių. Patariame įvertinti verslo riziką.

9. Kaip galima susisiekti su kompetentinga savo šalies institucija?
Lietuvoje Užsienio reikalų ministerija yra institucija, atsakinga už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo koordinavimą Lietuvoje. Kitos institucijos pagal kompetenciją yra atsakingos už konkrečių sankcijų rūšių įgyvendinimo priežiūrą (visos institucijos ir jų kompetencijų sritys išvardytos 2004 m. gruodžio 30 d. Vyriausybės nutarime Nr. 1679). Atsakingų institucijų kontaktiniai duomenys skelbiami skiltyje kontaktai.
Kitų ES valstybių narių kompetentingos institucijos yra nurodytos interneto svetainėse, įtrauktose į atitinkamų reglamentų dėl ribojamųjų priemonių sąrašus.

10. Kaip susisiekti su Komisijos tarnybomis, atsakingomis už ribojamąsias priemones?
Su Komisijos tarnybomis, atsakingomis už ribojamąsias priemones, galima susisiekti e. paštu [email protected].

11. Ar galima prekiauti su [šiuo asmeniu, grupe ar subjektu], gauti iš [šio asmens, grupės ar subjekto] pinigų ar jam teikti lėšų ar ekonominių išteklių?
Prašom patikrinti informaciją, pateiktą konsoliduotuose asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos ES finansinės sankcijos, sąrašuose adresu http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Kasdieninio naudojimo vadovas pateikiamas adresu http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html . Taip pat žr. 6 klausimą.
Būtina įsitikinti, kad asmenys, grupės ar subjektai, su kuriais prekiaujama, nėra įtraukti į atitinkamus sąrašus arba kad sandoris tiesiogiai ar netiesiogiai jiems nepasitarnaus. Daugiau informacijos apie netiesioginį lėšų ar ekonominių išteklių teikimą bei apie nuosavybės bei kontrolės sąvokas pateikiama dokumente adresu http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf.
Iškilus abejonėms dėl į sąrašą įtraukto asmens, prašome kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją, kuri, prireikus, kreipsis į atitinkamas ES institucijas arba tarnybas.

12. Kokie kriterijai padeda atpažinti galimus teroristų finansavimo požymius?
VSD rekomenduoja kiekvienu atveju prieš užmezgant santykius su klientu ar sudarant sandorį įsitikinti, ar kliento nėra asmenų, kuriems taikomos tarptautinės finansinės sankcijos, sąrašuose . Lietuvoje tarptautinių finansinių sankcijų taikymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas, taip pat 2014 m. vasario 24 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-52 „Dėl Nurodymų dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje patvirtinimo“.
Toliau vartojamos sąvokos:
1. Rizikos šalis – šalis, kuri kovos su terorizmu požiūriu yra priskirtina prie didesnės rizikos šalių kategorijos, jai taikomos Europos Sąjungos sankcijos arba kitos ribojamosios priemonės, taip pat šalis, kurią Finansinių veiksmų darbo grupė (Financial Action Task Force ‒ FATF) priskiria prie padidintos rizikos arba nebendradarbiaujančių šalių (www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/).
2. Tikslinė teritorija – užsienio valstybė arba zona, kurioje mokesčiai labai maži arba jų visai nėra, įtraukta į finansų ministro nustatytą Tikslinių teritorijų sąrašą ir kurioje registruoti asmenys siekia minimalių mokestinių įsipareigojimų ar nori visai jų išvengti.
Siekiant atpažinti galimus teroristų finansavimo požymius, VSD rekomenduoja vadovautis žemiau išvardytais kriterijais:
1.    Fizinio asmens gimimo vieta, gyvenamoji vieta, pilietybė arba tautybė yra siejama su rizikos šalimi ir / arba fizinis asmuo yra siejamas su rizikos šalyje registruotu juridiniu asmeniu.
2.    Pinigines operacijas vykdo juridiniai asmenys, įsteigti rizikos šalyje ar tikslinėje teritorijoje arba kitur įsteigti juridiniai asmenys, kurie pinigines operacijas vykdo per tose teritorijose ar šalyse įsteigtus asmenis.
3.    Yra duomenų, leidžiančių manyti, kad asmuo veikia ne savo naudai ir / ar gali atstovauti asmeniui, siejamam su rizikos šalimi arba tiksline teritorija, arba asmuo vengia atskleisti tikruosius naudos gavėjus.
4.    Asmuo nesugeba paaiškinti, kam jam reikalingos paslaugos, kokią veiklą jis ketina vykdyti, ar negali pateikti kitos būtinos informacijos.
5.    Asmens gaunamos pajamos objektyviai neatitinka jo vykdomos veiklos arba kyla kitų abejonių (pavyzdžiui, dėl amžiaus), kad asmuo objektyviai negali turėti tokių pajamų.
6.    Periodiškai įnešami grynieji pinigai į sąskaitą arba vykdomos grynųjų pinigų perlaidos, kurios yra skirtos rizikos šalyje veikiančiam pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui.
7.    Periodiškai įnešami grynieji pinigai į pelno nesiekiančio juridinio asmens sąskaitą, kurie vėliau bendra suma pervedami į rizikos šalį.
8.    Pelno nesiekiančio juridinio asmens, veikiančio rizikos šalyje, arba tokio asmens, kuris teikia paramą į rizikos šalis, vykdomi mokėjimo pavedimai arba grynųjų pinigų perlaidos asmeniui Lietuvoje.
9.    Pavedimo paskirtis į / iš pelno nesiekiančio juridinio asmens sąskaitos neatitinka paramos gavėjo / teikėjo vykdomos veiklos.
10.    Yra duomenų, leidžiančių manyti, kad asmuo, paaukojęs pinigines lėšas ar bet kokį kitą materialųjį turtą pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui, gali būti fiktyvus arba atstovauti asmeniui, kilusiam iš rizikos šalies ir / arba aukojamos piniginės lėšos ar bet koks kitas materialusis turtas neatitinka aukojančiojo asmens finansinės padėties.
11.    Pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui aukoja naujai įsteigtas juridinis asmuo, siejamas su rizikos šalimi arba tiksline teritorija.
12.    Aukojant pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui yra nurodoma sąlyga ‒ pervesti lėšas asmeniui, siejamam su rizikos šalimi.
13.    Asmuo pageidauja, kad jo mokėjimo kortelės ir / ar su finansinėmis operacijomis susijusi korespondencija būtų siunčiama adresu, esančiu rizikos šalyje.
14.    Asmens gaunami arba atliekami mokėjimo pavedimai, grynųjų pinigų perlaidos į / iš asmens, siejamo su rizikos šalimi arba registruoto tikslinėje teritorijoje, sąskaitą.
15.    Vienkartinis asmens sąskaitos papildymas neįprastai didele, nebūdinga kliento veiklai suma, kuri netrukus išgryninama.
16.    Banko sąskaitoje sukauptų lėšų išgryninimas ir / arba vykdomi atsiskaitymai mokėjimo kortele rizikos šalyje.
17.    Sąskaitoje vykdomos tik tarptautinių pavedimų iš rizikos šalių išgryninimo operacijos.
18.    Įnešti į sąskaitą grynieji pinigai pervedami į sąskaitą rizikos šalyje arba į asmens, siejamo su rizikos šalimi, sąskaitą.
19.    Galimybė naudotis sąskaita keliems įgaliotiems asmenims, nesusijusiems šeimyniniais ar partnerystės santykiais ar su sąskaitos savininku ir / arba siejamiems su rizikos šalimi.
20.    Mokėjimo pavedimai už rizikos šalyje arba tikslinėje teritorijoje registruoto asmens suteiktas paslaugas, nesusijusias su jo vykdoma veikla, ir / arba lėšų išgryninimas netrukus po mokėjimo pavedimo.
21.    Veiklos nevykdančio su rizikos šalimi siejamo asmens nuolatiniai grynųjų pinigų įnašai į sąskaitą.
22.    Mokėjimo pavedime nurodoma paskirtis, pavyzdžiui: dole, donation, sadaqa, sadaga, zakat, zakaat, ramadaan, ei al‘adha, iftar, haj, sponsor aid.
23.    Grynųjų pinigų rizikos šalies valiuta keitimo operacijos, įnašai į sąskaitas.
24.    Prašymas pervesti keičiamus grynuosius pinigus į kito asmens, siejamo su rizikos šalimi, sąskaitą arba į sąskaitą rizikos šalyje.
25.    Įstatinio kapitalo įnašas pateikiamas grynaisiais pinigais ir / arba rizikos šalies valiuta.
26.    Sudarant sandorį bent vienos sandorio dalyvių pusės vengimas pateikti informaciją, būtiną kliento tapatybės nustatymui.
27.    Už sandorį atsiskaitoma rizikos šalies valiuta.
28.    Už sandorį su asmeniu, siejamu su rizikos šalimi, atsiskaitoma grynaisiais pinigais.
29.    Asmens, siejamo su rizikos šalimi arba tiksline teritorija, atliekamas mokėjimo pavedimas už nekilnojamąjį turtą.
30.    Asmens, siejamo su rizikos šalimi arba tiksline teritorija, ketinimas naudotis teisinėmis paslaugomis, nuslepiant tikrąją asmens tapatybę ir / ar vengiant atskleisti lėšų kilmę.
31.    Asmens, siejamo su rizikos šalimi arba tiksline teritorija, ketinimas pasinaudojant teisines paslaugas teikiančių asmenų pagalba atsiskaityti už sandorį grynaisiais pinigais, vengiant atskleisti lėšų kilmę.
32.    Asmens prašymas pasinaudoti asmens, teikiančio teisines ar kitas paslaugas, sąskaita, vengiant atskleisti tikrąją asmens, kurio naudai būtų teikiama paslauga, tapatybę.

13. ES Bendrojo Teismo sprendimu [šis asmuo, grupė ar subjektas] iš sąrašo buvo išbrauktas. Tačiau [šio asmens, grupės ar subjekto] vardas (pavadinimas) vis dar įtrauktas į konsoliduotą sąrašą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos ES finansinės sankcijos. Ar [šiam asmeniui, grupei ar subjektui] ribojamosios priemonės vis dar galioja?
Teisės aktų, kuriais nustatomos ribojamosios priemonės asmeniui, grupei ar subjektui, panaikinimas įsigalioja ne iš karto Bendrajam Teismui priėmus sprendimą. Pirmosios instancijos teisme panaikinti teisės aktai galioja tol, kol pasibaigia apeliacijos pateikimo laikotarpis (du mėnesiai ir dešimt dienų po pranešimo apie sprendimą). Per šį laikotarpį Taryba ar, atitinkamais atvejais, Komisija, jei reikia, gali pašalinti pažeidimus, padarytus priėmus naujas ribojamąsias priemones atitinkamiems asmenims ir subjektams. Kita vertus, Taryba arba, atitinkamais atvejais, Komisija gali pateikti apeliaciją; šiuo atveju, kol apeliacija nagrinėjama, ribojamosios priemonės įtrauktiems į sąrašą asmenims ir subjektams toliau galioja visa apimtimi. Praėjus dviem mėnesiams ir dešimčiai dienų, priklausomai nuo to, ar Taryba arba, atitinkamais atvejais, Komisija nusprendė imtis kokių nors pirmiau nurodytų veiksmų, ribojamosios priemonės [šiam asmeniui, grupei ar subjektui] arba nustoja galioti, arba lieka galioti visa apimtimi.

14. Žinoma, kad [šis asmuo, grupė ar subjektas] pažeidžia ES ribojamąsias priemones. Ką reikėtų daryti?
Prašom susisiekti su Užsienio reikalų ministerija ar atitinkamos kitos valstybės narės kompetentinga institucija (nurodyta interneto svetainėse, įtrauktose į atitinkamų reglamentų sąrašus, žr. 9 klausimą). Taip pat galima susisiekti su Komisija (žr. 10 klausimą), kuri susisieks su atitinkama kompetentinga institucija.

 • Kontaktai
  Informacija tarptautinių sankcijų klausimais teikiama (įgyvendinimą koordinuojanti institucija)
  Adresas Tel. nr. Faks. nr. El. paštas

  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamentas

  J. Tumo-Vaižganto g. 2,
  LT-01511, Vilnius
  (8~5) 236 25 17   [email protected]

  Institucijų, atsakingų už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą, kontaktai
  Adresas Tel. nr. Faks. nr. El. paštas
  Civilinės aviacijos administracija (susisiekimo sankcijos)
  Rodūnios kelias 2,
  LT-02188, Vilnius
  (8~5) 273 92 59 (8~5) 273 92 37 [email protected]

  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (finansinės sankcijos). Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyrius

  Šermukšnių g. 3,
  LT-01106, Vilnius

  (8~5) 271 7456

  (8~5) 271 7474 [email protected]

  Kultūros ministerija (visuomeninės sankcijos). Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyrius

  J. Basanavičiaus g. 5,
  LT-01118, Vilnius
  (8~5) 219 34 56 (8~5) 262 31 20 [email protected]

  Lietuvos bankas (finansinės sankcijos). Priežiūros tarnyba

  Žirmūnų g. 151,
  LT-09128, Vilnius
  (8~5) 268 0501
  (8~5) 268 0502
  (8~5) 2615665 [email protected]

  Migracijos departamentas prie vidaus reikalų ministerija (politinės sankcijos). Užsieniečių reikalų skyrius

  L. Sapiegos g. 1,
  LT-10312 Vilnius
  (8~5) 271 94 91  (8~5) 271 8210 [email protected]

  Muitinės departamentas (ekonominės sankcijos)

  A. Jakšto g. 1/25,
  LT-01105 Vilnius
  (8~5) 266 44 78 (8~5) 212 49 77 [email protected]

  Ryšių reguliavimo tarnyba (susisiekimo sankcijos). Teisės departamentas

  Algirdo g. 27A,
  LT-03219 Vilnius
  (8~5) 210 5627
  (8~5) 210 5694
  (8~5) 216 1564 [email protected]
  [email protected]

  Susisiekimo ministerija (susisiekimo sankcijos). Plėtros ir tarptautinių ryšių departamentas

  Gedimino pr. 17,
  01505 Vilnius
  (8~5) 239 3968
  (8~5) 239 3884
  (8~5) 212 4335 [email protected]
  [email protected]

  Ūkio ministerija (ekonominės sankcijos). Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyrius

  Gedimino pr. 38,
  LT-01104 Vilnius
  8 706 64680 8 706 64762 [email protected]

  Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie vidaus reikalų ministerijos (politinės sankcijos)

  Savanorių pr. 2,
  LT-03116 Vilnius
  (8~5) 271 93 05 (8~5) 271 93 06 [email protected]

  Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (politinės ir visuomeninės sankcijos). Teisinio reguliavimo skyrius

  Gedimino pr. 38,
  LT01104, Vilnius
  8 706 64985 8 706 64988 [email protected]

Naujienlaiškio prenumerata